Privacy policy

Netcrew bv is zich ervan bewust dat de privacy van zijn klanten en de bescherming van hun persoonsgegevens belangrijk zijn. In deze privacyverklaring wordt uiteengezet hoe we omgaan met de persoonsgegevens die we verzamelen en hoe deze gegevens worden verwerkt.

1. Wie zijn wij

De betrokken gegevens worden verwerkt door Netcrew bv en wordt vervolgens door AVG beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke wat wil zeggen dat Netcrew bv instaat voor de correcte verwerking van de betrokken gegevens en dat bij eventuele vragen of voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot de gegevensverwerking u zich eenvoudig kan wenden tot:

Netcrew bv
Diksmuideweg 1
8900 Ieper
Ondernemingsnummer 0897762318
privacy(at)netcrew.be

2. Toepassingsgebied

Deze website wordt beheerd door Netcrew bv. Wij vinden het belangrijk om een omgeving te creëren en in stand te houden waarin onze klanten er zeker van kunnen zijn dat geen misbruik wordt gemaakt van hun informatie.

 

Wij zijn in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 en de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze regelgeving heeft betrekking op de bescherming van uw persoonsgegevens en verleent u rechten m.b.t. die persoonsgegevens.

 

Het doel van deze privacyverklaring is om aan te geven welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe uw gegevens worden gebruikt nadat u onze website hebt gebruikt en om u te verzekeren dat correct wordt omgegaan met uw gegevens.

3. Welke persoonsgegevens worden verzameld?

U hoeft ons geen persoonsgegevens te verstrekken om het grootste deel van onze website te kunnen gebruiken. 

Voor de doeleinden die hierna worden vermeld, kan Netcrew bv de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 

 • Naam;
 • Contactgegevens (e-mail, telefoon);
 • Bedrijf;
 • Foto’s;

 

U kunt ook aanvullende/optionele informatie verstrekken wanneer u formulieren invult op onze website of wanneer wij contact met u hebben (telefonisch, via e-mail, op beurzen of tijdens events).

 

Daarnaast kunnen wij ook informatie verzamelen en verwerken die wij verkrijgen via onze website of via andere toestellen om onze mobiele toepassingen te gebruiken.

 

Het kan daarbij gaan om:

 

 • Locatiedata (locatiegegevens verzameld via sociale media of IP-adressen van uw toestel; gps-signalen die door een mobiel toestel worden verstuurd);
 • Informatie van cookies of van het internet. Deze informatie wordt automatisch verzameld en kan betrekking hebben op de website die u hebt bezocht vóór u op onze website surft of op de website die u na de onze bezoekt. Wij kunnen ook informatie verzamelen over de pagina's van onze website die u bezoekt, uw IP-adressen, het type browser, de toegangstijd en het besturingssysteem. Deze informatie wordt geaggregeerd en wordt niet gebruikt om u te identificeren. In de artikelen over het gebruik van cookies vindt u meer over hoe wij dat doen;
 • Gegevens die we krijgen van andere websites, bijv. wanneer u ons vraagt om verbinding te maken met uw Facebook-account;
 • Telefoongesprekken, die kunnen worden opgenomen met het oog op kwaliteitsborging en voor trainingsdoeleinden;

 

Netcrew bv kan ook publiek toegankelijke informatie verzamelen ter controle van de gegevens die we eerder hebben verzameld en om onze activiteiten te beheren en uit te breiden.

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via e-mail, zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

4. Waarom wordt die informatie verzameld?

Netcrew bv verzamelt voormelde informatie om een beeld te krijgen van uw behoeften en u een betere service te bieden, en meer bepaald voor de volgende doeleinden:

 

 • Om te reageren op uw (online)vragen over onze producten of diensten, om u informatie te verstrekken over onze producten en om onlineaanbiedingen te volgen;
 • Om de door u bestelde producten en diensten te leveren;
 • Om uw identiteit en financiële gegevens voor de betaling van onze producten en diensten te controleren;
 • Om onze producten en diensten te verbeteren;
 • Om klachten over onze producten of diensten of m.b.t. onze website te onderzoeken;
 • Om te voldoen aan de wettelijke en regelgevende verplichtingen evenals aan verplichtingen en vereisten inzake compliance;
 • Om het gebruik van accounts te analyseren en te monitoren met als doel om fraude, terrorisme, bedrog, veiligheidsincidenten en criminaliteit te voorkomen, te onderzoeken en/of te rapporteren aan de bevoegde autoriteiten;
 • Om periodiek e-mails te versturen met aanbiedingen van producten en diensten, speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan we menen dat deze voor u interessant zou kunnen zijn;
 • Om nu en dan contact met u op te nemen voor marktonderzoek. Wij kunnen contact met u opnemen via e-mail of telefoon;
 • Om uw persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doeleinden zoals vermeld op welbepaalde formulieren op onze website, in schriftelijke mededelingen of via e-mail;
 • Om een foto op onze Facebookpagina, Twitter account of Google+ pagina te plaatsen als extra promotie voor onze klanten.

5. Duur bewaring persoonsgegevens

Netcrew bv bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

 

Als uw uitdrukkelijke toestemming de rechtsgrond voor de verwerking is, zullen we uw persoonsgegevens bewaren en verwerken gedurende een periode van maximaal twee (2) jaar.

 

Wanneer we u de mogelijkheid bieden om u uit te schrijven en u kiest ervoor dit niet te doen, dan gaat de periode van twee (2) jaar in vanaf het moment waarop we u die mogelijkheid bieden.

 

Zolang we uw persoonsgegevens bewaren, nemen we de technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau te garanderen om ze te beschermen.

6. Hoe worden uw gegevens gebruikt en gedeeld?

Netcrew bv kan uw persoonsgegevens delen met:

 

 • Bedrijven die tot de groep behoren en/of met filialen;
 • Met iedere derde waarmee u ons hebt verzocht om uw persoonsgegevens te delen, zoals Facebook of andere sociale media als u ons gevraagd hebt om verbinding te maken met uw account;

 

Onze werknemers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens worden verplicht het vertrouwelijke karakter van deze gegevens te eerbiedigen. We beschouwen uw persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie.

 

Op basis van ons gerechtvaardigde belang kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met derden die ons bijstaan met onze producten en diensten. Enkele voorbeelden van activiteiten van derden zijn hosting van webservers, data-analyse, verstrekkers van marketingondersteuning (vb. Hubspot) of klantenservice zoals het op uw adres afleveren van uw bestellingen. Deze bedrijven krijgen toegang tot uw persoonsgegevens, maar alleen wanneer dat strikt noodzakelijk is om hun activiteiten uit te voeren. Zij mogen uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden.

 

Uw persoonsgegevens worden niet verkocht noch verhuurd aan derden.

 

Wij kunnen uw persoonsgegevens openbaar maken om ons beleid te handhaven, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of in het belang van veiligheid, het openbaar belang of wetshandhaving in ieder land waar wij entiteiten of filialen hebben. Zo kunnen we gevolg geven aan een verzoek van een wetshandhavingsinstantie of regelgevende of overheidsinstantie. Wij kunnen gegevens ook openbaar maken in het kader van feitelijke of voorgestelde rechtszaken of om onze eigendom, veiligheid, mensen en andere rechten en belangen te beschermen.

 

In het geval dat de activiteiten van Netcrew bv worden verkocht of samengevoegd met een ander bedrijf, worden uw gegevens bekendgemaakt aan de adviseur van een potentiële koper en worden ze doorgegeven aan de nieuwe eigenaars van het bedrijf. In dat geval nemen wij de gepaste maatregelen om de integriteit en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te verzekeren. Het gebruik van uw persoonsgegevens blijft echter wel onderworpen aan deze policy.

7. Doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische ruimte

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan derden die zich in derde landen bevinden (buiten de Europese Economische Ruimte (EER)), d.w.z. Amerika, vermits we gebruik maken van Hubspot. Deze doorgifte van gegevens buiten de EER is rechtmatig indien de ontvanger van de gegevens zich bevindt in een land dat een passend beschermingsniveau biedt na een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Het is mogelijk dat sommige van die landen geen gelijkwaardige wetgeving inzake gegevensbescherming hebben om het gebruik van uw persoonsgegevens te beschermen. In dit geval hebben wij onderzocht of passende voorzorgsmaatregelen zoals binnen de EU mogelijk zijn, bijv. door te voorzien in standaardcontractbepalingen. In specifieke gevallen vragen wij uw voorafgaande toestemming om uw persoonsgegevens buiten de EER door te geven. Voor meer informatie over de doorgifte van gegevens kunt u de procedure volgen die wordt beschreven in het artikel "Rechten van de betrokkene".

8. Hoe gebruiken we cookies?

Sommige functies van deze website zijn bedoeld om u een betere online-ervaring op onze website te verschaffen en werken alleen indien cookies worden gebruikt. Wij gebruiken ook cookies om informatie over uw onlinevoorkeuren te verzamelen. Cookies zijn tekstbestanden die kleine stukjes informatie bevatten. Webservers sturen deze naar een webbrowser, waardoor de server de browser op iedere pagina op unieke wijze kan identificeren. Deze cookies worden opgeslagen op uw computer, tablet of telefoon wanneer u een website bezoekt.

 

Cookies kunnen persoon identificerende gegevens bevatten. Dankzij cookies beschikken we over informatie over het gebruik van websites. Deze informatie kan namens ons door derden worden geanalyseerd.

 

A. Op onze website gebruiken wij de volgende categorieën cookies:

Operationele cookies:

Netcrew maakt gebruik van operationele cookies. Dat zijn kleine bestanden die op uw computer of toestel worden geplaatst en die u helpen om op websites van Netcrew van de ene naar de andere pagina te navigeren. Zonder die cookies zou u bijvoorbeeld telkens opnieuw uw taalvoorkeur moeten ingeven wanneer u naar een andere pagina gaat op websites van Netcrew. De cookies zijn dus essentieel voor een vlot gebruik van de website.

Niet-operationele cookies:

We gebruiken eveneens cookies om andere diensten aan te bieden of om ons te helpen onze producten en diensten te verbeteren. Sommige cookies verstrekken ons statistische gegevens over het aantal bezoekers en de webpagina's die bekeken worden. Die informatie helpt ons om onze inhoud voor u beter af te stemmen. Sommige cookies zijn cookies van derden.

Cookies van derden:

Soms maken we gebruik van cookies van derden, bijvoorbeeld voor Google Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv) of voor Youtube (ingesloten filmpjes: PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC). Dat zijn niet-operationele cookies. Wanneer we die gebruiken, zullen we u inlichten over het doel van de cookies van derden en vragen we uw toestemming om ze op te slaan.

 

Als we niet-operationele cookies gebruiken, zullen we u vragen of u het gebruik van cookies aanvaardt. Aanvaardt u die cookies niet, dan zullen bepaalde diensten en functies niet werken. Dit kan in het bijzonder het gebruik van de website en zijn verschillende functies beperken. Het maakt het voor ons eveneens moeilijker om onze producten en diensten te verbeteren en om aantrekkelijke inhoud aan te bieden.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die door Google, Inc. ('Google') wordt aangeboden. Google Analytics gebruikt niet-operationele cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die door het cookie wordt verzameld over uw gebruik van de website (onder meer uw IP-adres) wordt naar Google gestuurd en vervolgens opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Op verzoek van

 

Netcrew zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website gebruikt wordt, om verslagen op te stellen over de activiteit op de website voor websitebeheerders en om andere diensten te verlenen met betrekking tot de activiteit op de website en het internetgebruik. Google kan deze informatie eveneens doorgeven aan derden wanneer dat bij wet vereist is of wanneer die derden de informatie verwerken uit naam van Google.

 

Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens die Google bewaart. Het IP-anonimiseren is op deze website ingeschakeld. Dit betekent dat uw IP-adres wordt afgekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of voor andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres eerst doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar afgekort.

 

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen te kiezen in uw browser. Merk op dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website zult kunnen gebruiken.

 

Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in dat Googlegegevens over u verwerkt op de manier en voor de doeleinden die hierboven worden uiteengezet.

 

U kunt ervoor kiezen om in de toekomst niet langer door Google Analytics gevolgd te worden door de Google Analytics Opt-out Browser add-on te downloaden en te installeren voor uw huidige browser: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

B. Verwijdering van cookies en meer informatie over cookies

Sommige cookies worden verwijderd wanneer u uw browser sluit (sessiecookies). Andere blijven op uw toestel staan tot ze verstrijken of tot u ze verwijdert uit de cache (permanente cookies of tracking code) en zorgen ervoor dat wij dingen over u onthouden wanneer u onze website opnieuw bezoekt.

 

Als u cookies wilt verwijderen die al op uw computer staan, raadpleeg dan de hulp- en ondersteuningsfunctie van uw internetbrowser waar u instructies vindt om het bestand of de folder te vinden waar cookies worden opgeslagen. Bij de meeste browsers reikt de hulpfunctie in de werkbalk ook informatie aan over hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies aanvaardt, wat u moet doen opdat uw browser u meldt wanneer u een nieuw cookie ontvangt of hoe u cookies volledig kunt uitschakelen. Hou er rekening mee dat als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen sommige gepersonaliseerde diensten mogelijk niet meer beschikbaar zijn. Door onze cookies te verwijderen of toekomstige cookies uit te schakelen is het mogelijk dat bepaalde delen of functies van onze website niet toegankelijk zijn.

 

Browser specifieke informatie omtrent cookies kan u vinden op:

 

 

Meer informatie over cookies vindt u op www.allaboutcookies.org, of surf naar www.youronlinechoices.eu waar “behavioural advertising” en “onlineprivacy” worden toegelicht.

9. Rechten van de betrokkenen

U hebt recht op inzage in de informatie die over u wordt bijgehouden en op een kopie van de informatie die wij in ons bezit hebben. Indien uw persoonsgegevens zijn gewijzigd, hebt u het recht om ons te vragen de verouderde, onjuiste of onvolledige gegevens die wij over u hebben te corrigeren, aan te vullen of te wissen. U hebt ook het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Voorts hebt u het recht om de persoonsgegevens die u betreffen en die u aan een verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbaar formaat en om die gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke door te sturen.

 

Indien u bij uw registratie op de website ervoor hebt gekozen om commerciële e-mails, nieuwsbrieven, e.a. van ons te ontvangen, kunt u zich te allen tijde uitschrijven wanneer u van gedachten verandert.

 

Wij kunnen u om verificatie van uw identiteit vragen om ons ervan te verzekeren dat uw verzoek rechtmatig is en dat we het antwoord verstrekken aan de persoon die gerechtigd is om een van voormelde verzoeken te sturen en de informatie te verkrijgen.

 

Gelieve er rekening mee te houden dat wij in bepaalde omstandigheden waarin de wet voorziet de toegang tot uw informatie kunnen weigeren of uw verzoek niet kunnen inwilligen wanneer wij het recht hebben om dit te doen krachtens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

Indien u meer informatie wenst over de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen:

 

Netcrew bv
Diksmuidseweg 1
8900 Ieper
privacy(at)netcrew.be

 

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (inzake gegevensbescherming):

 

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact(at)apd-gba.be
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

10. Veiligheid

Netcrew bv spant zich in om de veiligheid van uw gegevens te verzekeren. Wij hebben redelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen toevallige of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot de doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens. U dient er echter rekening mee te houden dat het internet een open systeem is en dat wij niet kunnen garanderen dat het voor onbevoegde derden onmogelijk is om deze maatregelen te omzeilen of uw persoonsgegevens voor ongepaste doeleinden te gebruiken.

 

Deze website kan links naar websites van derden bevatten. Netcrew bv is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en is evenmin verantwoordelijk voor de normen en praktijken inzake privacy van die derde partijen. Zorg ervoor dat u het relevante privacy beleid van die derden en hun websites leest en begrijpt alvorens u hun cookies aanvaardt en hun website bezoekt om er zeker van te zijn dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

11. Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Netcrew bv kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen en bijwerken om ervoor te zorgen dat de privacyverklaring weergeeft hoe wij uw persoonsgegevens op een gegeven moment verwerken. De bijgewerkte versie van deze policy wordt op dezelfde webpagina geplaatst en wordt bij publicatie onmiddellijk van kracht. Gelieve regelmatig naar deze webpagina terug te keren om er zeker van te zijn dat u altijd op de hoogte bent van de informatie die wij verzamelen en verwerken, hoe en in welke omstandigheden uw gegevens worden gebruikt en in welke gevallen wij uw gegevens met derden delen. Deze privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 25 Juli 2018.

 

Om u beter van dienst te zijn, maakt deze website gebruik van cookies. Als u verder surft op deze website gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Onze privacy policy vindt u hier.